Usługi

Mediacje

+48 61 641 90 70

W wielu sektorach działalności gospodarczej, a w szczególności pojawiających się sporach dogodnym sposobem na załatwienie Twoich spraw może być mediacja, prowadzona przez osobę trzecią – mediatora, celem doprowadzenia do pozasądowego załatwienia sporu. Powyższe może się okazać efektywne czy to w sprawach pomiędzy kontrahentami, czy sporach między pracodawcą a pracownikiem. Polubowne rozwiązywanie sporów jest preferowane nie tylko z uwagi na możliwość zdalnego mediowania pomiędzy stronami, ale także ze względu na zaoszczędzenie kosztów związanych z rozwiązywaniem sporów na drodze sądowej.

Napisz do nas